::: ห้องเรียนทั่วไป ม.1 :::

ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการสมัคร
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร (ถ่ายเป็นภาพหรือสแกน)
2. กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
3. อัพโหลดเอกสารทั้งหมดก่อนยืนยันการสมัคร
4. ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ*** หลังจากดำเนินการสมัครแล้วให้ตรวจสอบสถานะในวันถัดไป
โดยเริ่มตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ***

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เอกสารสำหรับการอัพโหลด
1. หลักฐานการจบชั้น ป.6 ปพ.1 หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
2. ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET (ไฟล์ pdf จาก สทศ.)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ( คลิกดูตัวอย่าง หน้าแรก, หน้าที่มีชื่อนักเรียน, สำเนา)
5. หลักฐานการโอนเงินค่าดำเนินการจัดสอบ จำนวน 200 บาท
(ระบุชื่อนักเรียน ในช่องบันทึกช่วยจำ ในกรณีที่มีการโอนเงิน
ผ่าน Application Bank) ( คลิกดูตัวอย่าง สลิปการโอนเงิน)

ในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีชื่ออยู่อำเภอเมืองภูเก็ตก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
ในวันที่มีการทดสอบประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 2 มิถุนายน 2563


การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ
ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฏหมาย (อ้างอิงหนังสือ ที่ ศธ๐๔๐๐๖/ว๑๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

 
สถานะ : เปิดลงทะเบียนการสมัคร

13:50:24

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา