แบบประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564


จุดประสงค์
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

สถานภาพผู้ประเมิน

  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง


คำชี้แจง    โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

  5 หมายถึง มากที่สุด
  4 หมายถึง มาก
  3 หมายถึง ปานกลาง
  2 หมายถึง น้อย
  1 หมายถึง น้อยที่สุด

 

 

 


รายการ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1.3 ความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน
1.3.1 ผู้เรียนมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ
1.3.2 ผู้เรียนมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ
1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสู่สากล
1.4.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
1.4.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาจีน
1.4.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น
1.4.4 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาฝรั่งเศส
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.7 โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.6 ครูมีการจัดกิจกรรม นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ


 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School