อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
"บัณฑิต ย่อมฝึกตน"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบเกียรติบัตรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Certificate PKW)

โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- เลือกประเภทเกียรติบัตร
- กรอกรหัสหรือลำดับตามที่แจ้งไว้ของนักเรียน คลิกแว่นขยาย
- จะแสดงชื่อไฟล์ pdf อยู่ด้านล่าง นักเรียนคลิกชื่อไฟล์และบันทึกเก็บไว้


คะแนนการทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ (Pre-Listening Test) 2024
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
รายชื่อนักเรียน + รหัส
ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ PKW PRE-TGAT
รายชื่อนักเรียน + รหัส
ผลการทดสอบ